Ubezpieczenia

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Rzecznik Ubezpieczonych zawiązują ścisłą współpracę

poleć drukuj

Dwie instytucje polskiego rynku ubezpieczeń – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Rzecznik Ubezpieczonych – zdecydowały się na zacieśnienie wspólnych kontaktów i rozpoczęcie współpracy. Odbyło się już inauguracyjne spotkanie przedstawicieli kierownictwa obu instytucji.

W jego trakcie rozmawiano o problemach poruszanych w skargach zgłaszanych do Rzecznika, a dotyczących obszaru działalności Funduszu. Celem spotkania było wyjaśnienie – często rozbieżnych – stanowisk obu instytucji w tych sprawach oraz próba wypracowania wspólnych standardów konsumenckich.

W trakcie rozmów UFG i RU zdecydowały o podjęciu wspólnych prac nad modelem ugody zawieranej przez Fundusz z osobami poszkodowanymi. Ma on uwzględniać uwagi konsumenckie zgłoszone przez Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik przygotuje również typy spraw, dla których będzie rekomendować, by nie zakańczać ich ugodą (np. dotyczące dzieci).

Ze wspólnego komunikatu obu urzędów wynika, że uczestnicy spotkania poruszyli również kilka innych istotnych tematów, takich jak:
• nie wypłacanie przez UFG zaliczek na poczet zadośćuczynień dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych,
• zawieranie ugód przy wypłacie odszkodowań i sytuacji gdy po podpisaniu ugody dochodzi od ujawnienia nowej krzywdy,
• nie udostępnianie akt szkodowych przez Fundusz,
• odpowiedzialność Funduszu za szkody wyrządzone przez zwierzęta będące własnością rolnika,
• konsekwencje odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość (telefon, internet),
• przyczyny powstawania podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia (np. podczas transakcji za pośrednictwem komisów samochodowych),
• konsekwencje wynikające z przerw lub opóźnień w zawieraniu obowiązkowego ubezpieczenia OC
• system kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Kolejne spotkanie przedstawicieli UFG i Rzecznika zaplanowane zostało na wrzesień tego roku. Oprócz pracy nad wspomnianym modelem ugody, poruszone mają być problemy związane z odpowiedzialnością ubezpieczeniową Funduszu za wypadki drogowe, spowodowane przez nieznanych sprawców.

Podstawowym zadaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualny zakres jego zadań określony został ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.). Z kolei do zadań urzędu Rzecznika Ubezpieczonych należy reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych. W potocznym rozumieniu jest to ochrona interesów najsłabszych podmiotów na rynku – konsumentów usług ubezpieczeniowych w zderzeniu z zakładami ubezpieczeń, dysponującymi znacznie wyższymi środkami i wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Obie instytucje obchodzą w tym roku istotne rocznice swojego istnienia – UFG dwudziestą, zaś Rzecznik – piętnastą.

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny


Tagi: , , ,

Zapytanie Poprzez Portal pomoże ustalić ubezpieczy... Prawie 20 tysięcy indywidualnych kierowców sprawdziło w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w której firmie polisę OC ma sprawca wy...
Za wypadek spowodowany przez nieubezpieczonego kie... Wypłatą odszkodowań dla ofiar wypadków spowodowanych przez niezidentyfikowanych lub nie posiadających komunikacyjnej polisy OC sprawców zajmuje się Ub...
Większe składki na rzecz Ubezpieczeniowego Fundusz... Firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy komunikacyjne OC zgodziły się wczoraj – choć po gorącej dyskusji - na podwyżkę składki na Ubezpieczeniowy Fundu...
Kupujący polisy komunikacyjne nie zawsze podają pr... W ciągu roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny planuje udostępnić firmom ubezpieczeniowym - w trybie on-line - narzędzie do weryfikacji zniżek za b...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kon... Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kolejną kontrolę komunikacyjnych polis OC. Obejmie ona około siedem tysięcy posiadaczy pojazdów mechan...