Ubezpieczenia

Rośnie zainteresowanie usługami assistance

poleć drukuj

Przeprowadzone w tym roku V Ogólnopolskie Badanie Assistance wykazało, że już co trzeci Polak (32%) posiada usługi assistance. Wynik ten jest o 2 punkty procentowe wyższy od ubiegłorocznego i o 5% wyższy od wyniku z 2010 roku. Blisko 93% osób, które skorzystało  z assistance było zadowolonych z jakości otrzymanej usługi.

W marcu 2013 r. Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia przeprowadził na zlecenie Europ Assistance Polska kolejne, piąte już Ogólnopolskie Badanie Assistance. Jest to najdłużej prowadzone i najbardziej kompleksowe badanie rynku assistance w Polsce. Wyniki badania już po raz kolejny dowodzą rosnącej popularności usług assistance wśród Polaków. Zgodnie z danymi z raportu, 32% respondentów zadeklarowało posiadanie assistance. Wciąż najwięcej osób posiada assistance samochodowy – 91%, assistance medyczny oraz domowy posiada po 16% respondentów, zaś podróżny – 11%.

Wynik ten jest zbliżony do wyniku społecznego kojarzenia usług assistance. Faktycznie, najwięcej osób powiązuje te usługi właśnie z pomocą na drodze – 71%. Prawie co trzeci respondent (28%) kojarzył te usługi z różnymi innymi formami pomocy. Najczęściej były to osoby z wyższym wykształceniem, natomiast osoby z wykształceniem podstawowym, oprócz pomocy drogowej chętnie wskazywały opiekę medyczną (15%).

Polacy chętnie korzystają z usług assistance, ale czy są świadomi warunków ubezpieczenia? Prawie połowa (46%) deklaruje, iż w całości zapoznała się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, co piąty Polak przejrzał ten dokument częściowo, a co trzeci w ogóle się z nim nie zapoznał.

Korzystanie z usług assistance i ocena ich przydatności

Z usług assistance skorzystała prawie co trzecia osoba. Odsetek ten wzrósł z 25% w 2010 roku do 31% w 2013 roku. Większość badanych korzysta z usług assistance rzadziej niż raz do roku (65%). Najwięcej osób korzystało z holowania auta lub pomocy drogowej (85%). I to właśnie ta usługa jest przez większość respondentów uważana za najbardziej użyteczną (56%). Natomiast 23% Polaków uważa, że to pomoc medyczna oraz pomoc podczas podróży zagranicznej (12%) jest najbardziej przydatną usługą.

Warto podkreślić, że niemal wszyscy respondenci (93%), którzy skorzystali z assistance, są zadowoleni z otrzymanej pomocy. Poziom zadowolenia wzrósł o 3 punkty procentowe w stosunku do wyników z 2012 roku.

Usługi assistance w banku

W powyższych wynikach często pojawiała się informacja, że dane usługi assistance respondenci otrzymali w banku, wraz z kontem bankowym lub kartą kredytową. Stałe rozszerzanie ofert bankowych o wartość dodaną, jaką jest assistance, nie jest zaskoczeniem, tym bardziej, że ponad połowa respondentów (51%) chętnie skorzystałaby z innych usług banku, w którym otrzymała assistance. Trzech na czterech respondentów uważa natomiast, że assistance dołączone do produktu bankowego uatrakcyjnia ten produkt.

Jak informować o assistance?

Najwięcej badanych chciałoby uzyskać szczegółowe informacji na temat oferty assistance za pomocą e-maila (40%). Coraz mniej popularnym źródłem informacji staje się przedstawiciel firmy (spadek wskazań z 58% w 2010 roku do 31% w 2013 roku). Warto jednak podkreślić, że preferencje dotyczące sposobu kontaktu związane są z wiekiem respondentów. Młodsi preferują informację e-mailową, zaś starsi – ulotkę informacyjną lub informację uzyskaną bezpośrednio od przedstawiciela danej firmy.

W ramach Ogólnopolskiego Badania Assistance sprawdzono również preferencje zakupu poszczególnych usług assistance. Najbardziej popularny wydaje się assistance medyczny, który chętnie wykupiłoby 65% kobiet i 39% mężczyzn, choć panowie chętniej sięgnęliby po assistance samochodowy – 51%. Co trzeci respondent (29%) chętnie wykupiłoby assistance podróżny. Ponad 30% badanych chętnie wykupiłoby ubezpieczenie assistance przez Internet. Tę formę zakupu preferują bardziej mężczyźni (37%) niż kobiety – 27%.

V Ogólnopolskie Badanie Assistance zostało zrealizowane przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie i na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska. Próba badawcza wyniosła 3019 osób.

Źródło: Grupa Europ Assistance


Tagi: , ,

Liberty Direct umacnia swoją pozycję na rynku ubez... W I półroczu br. składka przypisana brutto Liberty Direct wzrosła do 61,8 mln zł w porównaniu z 38 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznac...
Pakiet assistance dla posiadaczy kart kredytowych ... Europ Assistance Polska we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK opracowała pakiety assistance dla posiadaczy kart kredytowych Gold i Platinum Banku Zach...
Pełny wariant ubezpieczenia komunikacyjnego z assi... Europ Assistance Polska we współpracy z InterRisk opracowała nowy wariant ubezpieczenia komunikacyjnego wraz z assistance. Wariant Pełny różni się zak...
Ubezpieczenie assistance dla podróżujących samocho... Mondial Assistance zaoferowało ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających samochodem za granicę. W ramach polisy ochroną objęta może być nawet jednodniowa ...
Usługi assistance dla wlaścicieli samochodów Ferra... Europ Assistance Polska świadczy usługi assistance na rzecz właścicieli samochodów Ferrari zakupionych i zarejestrowanych w Polsce. Assistance obejmuj...