Ubezpieczenia

Grupa PZU po pierwszym półroczu 2012 roku

poleć drukuj

O ponad 7,5%, w porównaniu do I półrocza 2011 roku, do 8,25 mld zł wzrosła składka przypisana brutto Grupy PZU. Wynik z działalności lokacyjnej wzrósł o ponad 41,2%. To pozwoliło uzyskać po pierwszym półroczu 2012 roku rekordowy, wyższy o 10,6% wynik finansowy netto w wysokości 1,72 mld zł. Utrzymując dodatni wynik techniczny PZU pozostaje liderem polskiego rynku ubezpieczeń, także pod względem rentowności. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) był w tym okresie wyższy o 2 p.p., osiągając poziom blisko 26,8%.

„Zaprezentowaliśmy dzisiaj rekordowe wyniki Grupy PZU za I półrocze 2012 r. Z satysfakcją odnotowujemy wzrost przypisu składek, imponujący wzrost z działalności lokacyjnej, a w konsekwencji wzrost wyniku finansowego netto. W minionym półroczu w dalszym ciągu poprawialiśmy rentowność  w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W efekcie wskaźnik mieszany w PZU osiągnął poziom 90% czyli znacznie lepiej niż zakładaliśmy”  – powiedział Andrzej Klesyk, prezes Zarządu PZU SA.

Kluczowy wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w I półroczu 2012 roku miały następujące elementy:

  • wzrost przypisu składki ubezpieczeń majątkowych oraz na życie (łącznie ok. +7,5%);
  • poprawa rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych z wyłączeniem gwarancji ubezpieczeniowych (efekt pogarszającej się kondycji przedsiębiorstw z branży budowlanej);
  • wyższy poziom kosztów administracyjnych wskutek prowadzonej działalności projektowej, mającej na celu m.in. optymalizację procesów obsługowych, budowanie pozytywnego wizerunku Grupy PZU;
  • znaczny wzrost dochodów z działalności lokacyjnej wynikający w szczególności z wyższej wyceny instrumentów dłużnych oraz wprowadzenia nowej strategii inwestycyjnej, której efektem było zwiększenie rentowności przy jednoczesnym obniżeniu zmienności wyników z działalności inwestycyjnej (+41,2%);

 

Składki

Składki przypisane brutto w I półroczu 2012 roku wyniosły 8,25 mld zł, w porównaniu do 7,67 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. O osiągniętym wzroście sprzedaży zadecydował przede wszystkim rozwój ubezpieczeń OC komunikacyjnych w segmencie ubezpieczeń masowych.

W PZU Życie SA odnotowano wzrost składki z ubezpieczeń grupowych ochronnych (wzrost średniej składki i liczby ubezpieczonych, w tym dynamiczny rozwój nowej sprzedaży) oraz indywidualnie kontynuowanych. W I półroczu wzrosła także składka z ubezpieczeń na życie i dożycie ze składką jednorazową o charakterze inwestycyjnym w kanale bancassurance w segmencie ubezpieczeń indywidualnych. Do wzrostu składki w PZU SA przyczyniło się wprowadzenie nowego ubezpieczenia NNW szpitali, a także wzrost ubezpieczeń OC dla klienta korporacyjnego i zmodyfikowanych produktów OC podmiotów leczniczych (wzrost sum gwarancyjnych) w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych.

Odszkodowania i świadczenia

Odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno– ubezpieczeniowych) wzrosły o 9,9%, czyli o 496 mln zł. Do wzrostu przyczyniło się niższe tempo konwersji polis z umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P, a także wyższa sprzedaż produktów indywidualnych o charakterze inwestycyjnym, w kanale bancassurance oraz przyrost rezerw szkodowych w gwarancjach kontraktowych w segmencie klienta korporacyjnego, w związku z serią upadłości firm z branży budowlanej.

Jednocześnie zanotowano poprawę o 5,9 p.p. wskaźnika szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych w I półroczu 2012 roku. Przyczyniła się do tego m.in. niższa częstość szkód.

Koszty

Koszty akwizycji w I połowie 2012 roku wzrosły o 45,84 mln zł. (+4,8%) w stosunku do poziomu z I półrocza 2011 roku. Wzrost ten wynikał głównie ze zmian w obszarze sprzedaży w szczególności w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych związanych ze zwiększeniem składki przypisanej brutto z ubezpieczeń ochronnych typ P oraz w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Jednocześnie o 25,12 mln zł spadły koszty w segmencie ubezpieczeń emerytalnych ze względu na ustawowy zakaz akwizycji na rzecz OFE od początku 2012 roku.

Wzrost kosztów administracyjnych o 53,51 mln zł (+8,5%) był następstwem działalności projektowej mającej na celu optymalizację procesów obsługowych oraz poprawę wizerunku Grupy PZU.

Ponadto, pozytywne efekty przyniosła kontynuacja programu optymalizacji kosztów stałych, dzięki któremu udało się obniżyć wydatki w wielu obszarach, m.in. koszty osobowe, administracji (materiały biurowe, usługi pocztowe), obsłudze nieruchomości (koszty sprzątania powierzchni) czy kosztach własnych (wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, usługi doradcze).

Działalność inwestycyjna

Dochód z działalności lokacyjnej Grupy PZU za I półrocze 2012 roku wzrósł o 41,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W I półroczu 2012 roku wprowadzono nową strategię inwestycyjną, której efektem było zwiększenie rentowności przy jednoczesnym obniżeniu zmienności wyników z działalności inwestycyjnej.

Wzrost dochodów z działalności lokacyjnej na instrumentach kapitałowych wynikał z lepszej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego koniunktury na rynkach finansowych. Do wzrostu wyników osiągniętych na instrumentach dłużnych przyczynił się spadek rynkowych stóp procentowych w I półroczu 2012 roku, w odróżnieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to odnotowano ich wzrost.

Działalność lokacyjna Grupy PZU prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawowymi przy zachowaniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa, płynności i rentowności. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowiły ponad 70% portfela lokat[1] zarówno na dzień 30 czerwca 2012 roku jak i 30 czerwca 2011 roku.

Zysk

W I półroczu 2012 roku zysk netto wyniósł 1,72 mld zł i był wyższy o 10,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. O osiągniętym zysku netto zadecydował przede wszystkim wzrost składki zarobionej netto (+597 mln zł), a także wyższy dochód z działalności inwestycyjnej w wyniku wprowadzenia nowej strategii działalności lokacyjnej oraz niższych rentowności obligacji skarbowych (+445 mln zł). Powyższe czynniki skompensowane zostały częściowo przez wyższe odszkodowania i świadczenia netto (+496 mln zł).

Wskaźnik ROE za okres I półrocza 2012 roku wyniósł 26,8% i wzrósł o 2,0 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Rating

PZU i PZU Życie podlegają regularnej ocenie przez agencje ratingowe. Rating nadany PZU i PZU Życie jest oceną wynikającą z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej. Rating zawiera również perspektywę ratingową (ang. outlook), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółki w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania z działalności Grupy PZU, obie spółki posiadały długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej (nadany przez agencję Standard & Poor’s Ratings Services w dniu 16 lipca 2009 roku) na poziomie A ze stabilną perspektywą ratingową. W dniu 23 lipca 2012 roku agencja Standard & Poor’s Ratings Services podtrzymała powyższy rating. 

 


[1] Portfel lokat obejmuje aktywa finansowe (łącznie z kontraktami inwestycyjnymi), nieruchomości inwestycyjne oraz ujemną wycenę instrumentów pochodnych.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe działalności Grupy PZU za I półrocze 2012 roku

Lp. Wyszczególnienie
(w tys. zł)

Okres 6 m-cy

zakończony w dniu

30.06.2012

30.06.2011

1. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

8 246 274

7 673 262

2. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu

(5 514 635)

(5 018 297)

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
3. Dochód z działalności lokacyjnej w tym:

1 523 904

1 079 059

3a.

Przychody netto z inwestycji

1 084 369

894 822

3b.

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

126 088

(67 751)

3c.

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej

313 447

251 988

4. Zysk netto

1 716 449

1 552 404

5. Kapitały własne

12 740 584

12 230 698

6. Aktywa finansowe wraz nieruchomościami inwestycyjnymi

49 423 408

51 590 436

7. Aktywa razem

54 267 604

57 301 278

 

Źródło: PZU


Tagi: , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
PZU poszerza ofertę w ubezpieczeniach komunikacyjn... Największy polski ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowe rozwiązania wprowadzone przez PZU to m.in.: autocasco w wers...
Coraz więcej zgłaszanych szkód powodziowych W PZU do poniedziałku zarejestrowano już prawie 71 tys. szkód powodziowych - podano w przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie Zakładu. Natomiast w W...
Kontrowersyjne reklamy telewizyjne PZU W spotach telewizyjnych PZU zapewnia, że ubezpiecza kierowców, którzy np. nie zapinają pasów czy łamią przepisy ruchu drogowego. Być może rzeczywiście...
Firmy ubezpieczeniowe obawiają się wiosennych rozt... Towarzystwa Ubezpieczeniowe w obawie przed wiosennymi roztopami łagodzą procedury wypłaty odszkodowań. Już teraz wszystkie firmy przygotowują się d...