Ubezpieczenia

Ubezpieczenie PZU


Opis Towarzystwa

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych

Centrala spółki prowadzi nadzór i kontrolę nad działalnością jednostek terenowych.

Więcej informacji o firmie PZU

Ubezpieczenie OC PZU

– ubezpieczenie zawierane na okres 12 miesięcy

– przy zakupie ubezpieczenia OC bezpłatna Zielona Karta

– ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji

– przy zakupie OC ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort  bez dodatkowych opłat

– PZU bierze na siebie odpowiedzialność za finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Ubezpieczenie AC PZU

– ubezpieczenie AC obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz na terytorium pozostałych państw Europy, Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela oraz Tunezji

– dwa warianty ubezpieczenia AC: „Warsztat” lub „Wycena” oraz szereg opcji zmniejszających albo rozszerzających zakres ubezpieczenia

– przy zakupie AC, ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort bez dodatkowych opłat

 

Kalkulator OC, AC PZU

Kalkulator OC PZU

Assistance PZU

Pomoc assistance w wariancie Super dostepny jest dla każdego kierowcy, nawet jeśli nie posiada ubezpieczenia OC lub AC w PZU

Przy zakupie OC lub AC PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort  bez dodatkowych opłat.

Ubezpieczenie obejmuje pomoc na terenie Polski oraz za granicą.

 

NNW w PZU

Suma ubezpieczenia może wynosić nawet 100.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, a także:

 • -podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
 • -podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
 • -podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 • -bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu lub przyczepy zespolonej z pojazdem.
 • Ubezpieczenie obejmuje:
 • -świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu,
 • -świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego,
 • -zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych,
 • -zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
 • -zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • -zwrot kosztów transportu zwłok do miejsca pochowania w Polsce

 

Uzyskanie Odszkodowania z PZU

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie w PZU ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

*ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...
3 minuty - tyle potrzebujesz, aby poznać wysokość składki: