Ubezpieczenia

Ubezpieczenie PZM TU S.A.


Opis Towarzystwa

Polski Związek Motorowy Towrzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group rozpoczeło działalność na polskim rynku w grudniu 1999 roku. W bogatej ofercie PZM TU S.A. VIG znajdują się produkty zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i biznesowych: ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, osobowe i pakietowe.

Więcej informacji o firmie PZM

 

Ubezpieczenie OC PZM

– ubezpieczenie chroni odpowiedzialność cywilną kierujących ubezpieczonym pojazdem przed finansowymi skutkami wyrządzonych szkód

Odpowiedzialność PZM TU S.A. ustalona zostaje w umowie ubezpieczenia w granicach sumy gwarancyjnej w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych i wynosi równowartość w złotych:

         w przypadku szkód na osobie:    1 500 000 EUR,
         w przypadku szkód w mieniu:        300 000 EUR,
         ustalana przy zastosowaniu kursu średniego EUR ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody,
         w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma gwarancyjna obowiązująca w RP.

Ubezpieczenie AC PZM

– ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym

– przedmiotem ubezpieczenia sa pojazdy o okresie eksploatacji nie przekraczającym wiecej niż 10 lat

– ubezpieczenie obejmuje wyposażenie dodatkowe pojazdu

– bagaż przewożony w pojeździe

– dodatkowy zakres ubezpieczenia może obejmować ochronę prawną pojazdu i kierowcy

– ubezpieczenie ważne jest na terytorium Polski oraz w krajach europejskich

– zakres pełny ubezpieczenia można rozszerzyć na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

– przy zawarciu ubezpieczenia Autocasco assistance wariant podstawowy bez dodatkowych opłat

 

Kalkulator OC, AC PZM

 

Kalkulator OC PZM

Assistance PZM

 

– ubezpieczenie ma na celu zorganizowanie natychmiastowej pomocy assistance wskutek awarii pojazdu lub wypadku drogowego oraz pokrycie jej kosztów

– dwa warianty ubezpieczenia assistance:

Wariant podstawowy ma zastosowanie w przypadku gdy pojazd został unieruchomiony w następstwie wypadku drogowego

Wariant rozszerzony ma zastosowanie w przypadku awarii pojazdu, wypadku drogowego, kradzieży pojazdu lub jego części składowych.

– ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy

– ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz w innych krajach europejskich

NNW w PZM

– ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym

– to ubezpieczenie nastepstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

– ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz pozostałych krajów europejskich

– przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z uzytkowaniem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub smierć.

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...
3 minuty - tyle potrzebujesz, aby poznać wysokość składki: