Ubezpieczenia

Ubezpieczenie InterRisk


Opis Towarzystwa

InterRIsk na polskim rynku działa od 1993 r. Swoim klientom oferuje ochronę ubezpieczeniową z zakresu ubezpieczeń: majatkowych, komunikacyjnych, finansowych, osobowych i zdrowotnych dla firm, przedsiębiorstw oraz osób fiycznych.

Więcej informacji o firmie InterRisk

 

Ubezpieczenie OC InterRisk

– umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy

– przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium państw należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także Szwajcarii i Chorwacji.

– możliwość skorzystania z usług Assistance po opłaceniu dodatkowej składki także w przypadku awarii pojazdu.

 

Ubezpieczenie AC InterRisk

– ubezpieczenie AC zapewnia rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu

– ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoją ochroną cały samochód oraz jego wyposażenie

– możliwość wyboru sposobu likwidacji szkody

– ubezpieczenie obejmuje szkody powstakłe na terytorium RP oraz pozostałych państw europejskich

– ubezpieczenie AC chroni pojazd przed szkodami polegającymi na:

  •        – uszkodzeniu pojazdu wskutek: nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem oraz działania osób trzecich,

       – uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu, bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,

Kalkulator OC, AC InterRisk

Kalkulator OC InterRisk

Assistance InterRisk

– przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy assistance za pośrednictwem Centrum Alarmowego i pokrycie jej kosztów przez InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

– ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich

– dwa warianty ubezpiecenia:

Wariant PODSTAWOWY obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy assistance, jeżeli pojazd został unieruchomiony w następstwie wypadku drogowego, w zakresie:

     -naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia,

     -holowania pojazdu – jeżeli nie jest możliwa naprawa,

  •      -holowania pojazdu osoby poszkodowanej, unieruchomionego w następstwie wypadku.

Wariant ROZSZERZONY obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy assistance, jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony w następstwie zdarzeń:

  1. wypadku drogowego,
  2. kradzieży części składowych pojazdu,
  3. awarii pojazdu,
  4. rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak również braku paliwa lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu.

NNW w InterRisk

– przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczę­śliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wynikające z poruszania się pojazdem po drogach publicznych, od momentu wsiadania do momentu wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego zatrzymania pojazdu na trasie jazdy.

– Towarzystwo wypłaca świadczenia: z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

– Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie jako jednorazowe świadczenie pieniężne uzależnione od sumy ubezpieczenia i wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

Uzyskanie Odszkodowania z InterRisk

W ramach ochrony ubezpieczeniowej InterRisk S.A.Vienna Insurance Group wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe tzn. te, które dotyczą naruszenia czynności organizmu człowieka i ich skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz szkody rzeczowe tzn. te które dotyczą składników majątku – ich skutkiem jest utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia w tym także utracone korzyści powstałe na skutek zdarzenia.

 

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...
3 minuty - tyle potrzebujesz, aby poznać wysokość składki: