Zadośćuczynienie pieniężne

Zadośćuczynienie pieniężne – jeden ze sposobów wyrównania szkody niemajątkowej, polegający na wypłacie za doznaną krzywdę osobie poszkodowanej odpowiedniej sumy pieniężnej. Zadośćuczynienia można domagać się w razie uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia … Czytaj dalej

Szedula

Szedula (Schedule) – załącznik do umowy ubezpieczenia lub umowy reasekuracyjnej określający szczegółowe warunki tej umowy.

Stawka taryfowa

Stawka taryfowa – wyrażona w procentach sumy ubezpieczenia. Stawki mogą być także wyrażane kwotowo

Slip brokerski

Slip brokerski – przygotowywany przez brokera, a przedkładany ubezpieczycielowi, dokument opisujący klienta, dla którego broker poszukuje ochrony ubezpieczeniowej, ryzyka tego klienta (techniczny opis ryzyka, zabezpieczeń) oraz sposób, w jaki ten klient ma być ubezpieczony (systemy ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, klauzule); historycznie … Czytaj dalej

Pierwsze ryzyko

Pierwsze ryzyko – w ubezpieczeniach majątkowych system odpowiedzialności ubezpieczyciela, gdzie nie ma zastosowania zasada proporcji. Klient określa w tym przypadku sumę ubezpieczenia, która z reguły jest niższa od pełnej wartości ubezpieczonego mienia; system na pierwsze ryzyko stosowany jest najczęściej w … Czytaj dalej

Demutualizacja

Demutualizacja – proces przekształcenia ubezpieczyciela działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w spółkę akcyjną; przeprowadzany był wielokrotnie dla wielkich ubezpieczycieli życiowych (Wielkiej Brytanii, USA czy Japonii) działających historycznie w formie TUW-ów, ale gdzie przy milionach klientów-członków ich realny wpływ na … Czytaj dalej