Ubezpieczenia

Grupa PZU przedstawiła wyniki za I kwartał 2013 roku

poleć drukuj

Wynik finansowy netto Grupy PZU za I kwartał 2013 r. wyniósł 837,3 mln zł, co oznacza wzrost o 1,8% w stosunku do I kwartału 2012 r. Grupa zebrała w tym czasie 4,4 mld zł składek, co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

„W I kwartale 2013 roku uzyskaliśmy bardzo dobry wynik finansowy, nieco lepszy niż w I kwartale ubiegłego roku. Zysk netto wzrósł pomimo widocznego spowolnienia na rynku ubezpieczeń oraz gorszych wyników z działalności inwestycyjnej. Mamy świadomość pogarszającej się sytuacji rynkowej, dlatego koncentrujemy się na rentowności naszego biznesu ubezpieczeniowego i na solidnych fundamentach działalności lokacyjnej. Utrzymujemy udziały rynkowe w ubezpieczeniach majątkowych w segmencie klienta masowego, odnotowujemy także rentowny wzrost w ubezpieczeniach grupowych na życie.”  – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.

Kluczowy wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w I kwartale 2013 roku miały następujące elementy:

  • wzrost składki przypisanej brutto na skutek utrzymania wysokiej dynamiki sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową w kanale bancassurance;
  • poprawa rentowności w ubezpieczeniach rolnych (w segmencie masowym) na skutek niskiego poziomu szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowań;
  • mniejsze tempo konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P;
  • niższa wycena instrumentów kapitałowych na skutek gorszej koniunktury GPW oraz instrumentów dłużnych w wyniku wzrostu rentowności obligacji;
  • jednorazowy dochód z tytułu ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta (odwrócenie korekty oszacowań z reasekuratorem obniżającej wynik roku 2011);
  • utrzymanie dyscypliny kosztów stałych (spadek kosztów osobowych będący efektem działań restrukturyzacyjnych realizowanych w ostatnich latach) przy jednoczesnym prowadzeniu działań projektowych mających na celu usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych.

Składki

Składki przypisane brutto po I kw. 2013 r. wyniosły 4,4 mld zł wobec 4,3 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 2,4%. O wzroście sprzedaży zadecydował przede wszystkim rozwój ubezpieczeń indywidualnych na życie ze składką jednorazową, szczególnie w kanale bancassurance. Wyższą składkę zebrano także z ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych ze składką regularną, przede wszystkim ochronnych. Zauważalne jest spowolnienie przypisu składki w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Ma to związek ze zmniejszeniem przypisu  składki z polis ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (NNW szpitali). W I półroczu 2012 roku jednostki medyczne były zobowiązane do zawierania umów ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tyt. zdarzeń medycznych. W wyniku zmian legislacyjnych obowiązek ten odłożono na rok 2014.

Silna konkurencja oraz utrzymująca się słaba kondycja krajowego rynku motoryzacyjnego to główne przyczyny spadku przypisu składki z ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego.

Zysk operacyjny, zysk netto

Zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2013 roku wyniósł 1,1 mld zł i był wyższy o 3,1% w stosunku do wyniku za analogiczny okres roku poprzedniego. Wpływ na to miały przede wszystkim bardzo dobre wyniki w segmencie ubezpieczeń masowych. Wynikały one przede wszystkim z niskiego poziomu szkód w ubezpieczeniach rolnych przy spadku dochodów z lokat

Zysk netto wzrósł w stosunku do I kwartału 2012 roku o 1,8% czyli o 14,6 mln zł i wyniósł 837,3 mln zł.

Rentowność działalności ubezpieczeniowej

W I kwartale 2013 roku zanotowano poprawę rentowności ubezpieczeń rolnych na skutek niskiego poziomu szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowań. Należy podkreślić, iż w latach 2011 – 2012 odnotowano wysoki poziom szkód z ww. tytułu powodujący ujemną rentowność tych produktów.

Ponadto, w ubezpieczeniach komunikacyjnych odnotowano poprawę szkodowości na skutek niższej częstości szkód ze względu mniejsze natężenie ruchu drogowego (potwierdzone niższą sprzedażą paliw) oraz korzystnym warunkom pogodowym.

Rentowność ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych charakteryzowała się umiarkowaną poprawą dzięki nowej opcji indywidualnej kontynuacji przy nieznacznym wzroście szkodowości w ubezpieczeniach grupowych.

Działalność inwestycyjna

Dochody z działalności lokacyjnej za I kwartał 2013 roku wyniosły 429,0 mln zł. Niższe o 50,8% dochody z lokat były skutkiem głównie spadku wyceny instrumentów kapitałowych w związku z gorszą koniunkturą na GPW. Indeks WIG spadł w I kwartale 2013 roku o 4,9%, podczas gdy rok wcześniej zyskał 9,8%. Oprócz tego spadła wycena instrumentów dłużnych wskutek wzrostu rentowności obligacji. Rentowność 5-letnich i 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła w I kwartale 2013 roku odpowiednio o 20 i 19 pkt. bazowych podczas gdy w I kwartale 2012 roku obniżyła się odpowiednio o 40 i 38 pkt. bazowych).

Kapitały własne, ROE

Skonsolidowane kapitały własne według MSSF na dzień 31 marca 2013 roku wynosiły 15,0 mld zł wobec 13,8 mln zł na dzień 31 marca 2012 roku. Po I kw. wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE[1]) wyniósł 22,9%.

Źródło: Grupa PZU


Tagi: , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
PZU poszerza ofertę w ubezpieczeniach komunikacyjn... Największy polski ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowe rozwiązania wprowadzone przez PZU to m.in.: autocasco w wers...
Coraz więcej zgłaszanych szkód powodziowych W PZU do poniedziałku zarejestrowano już prawie 71 tys. szkód powodziowych - podano w przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie Zakładu. Natomiast w W...
Kontrowersyjne reklamy telewizyjne PZU W spotach telewizyjnych PZU zapewnia, że ubezpiecza kierowców, którzy np. nie zapinają pasów czy łamią przepisy ruchu drogowego. Być może rzeczywiście...
Firmy ubezpieczeniowe obawiają się wiosennych rozt... Towarzystwa Ubezpieczeniowe w obawie przed wiosennymi roztopami łagodzą procedury wypłaty odszkodowań. Już teraz wszystkie firmy przygotowują się d...