Ubezpieczenia

Grupa PZU przedstawiła wyniki finansowe za 2012 rok

poleć drukuj

W 2012 roku Grupa PZU osiągnęła najwyższy wynik finansowy netto od czasu debiutu giełdowego. Zysk netto przekroczył 3,25 mld zł, czyli był o blisko 40% wyższy niż w roku poprzednim. Składki przypisane brutto osiągnęły poziom 16,24 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 6% w stosunku do roku 2011. Grupa odnotowała wysoki zwrot na kapitale (ROE) w wysokości 24%.

„Prezentujemy dzisiaj najlepsze od czasu debiutu giełdowego wyniki finansowe Grupy PZU. W 2012 rósł wynik finansowy, składka przypisana, a także rentowność prowadzonego przez nas biznesu. Zawdzięczamy to konsekwentnie realizowanej strategii, która zakłada modernizację i restrukturyzację Grupy PZU oraz dyscyplinę kosztową. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zrealizować cele, które zdefiniowaliśmy w naszej strategii. Do końca bieżącego roku planujemy wystawić pierwsze polisy z najnowocześniejszego ubezpieczeniowego systemu informatycznego, który właśnie wdrażamy. W 2012 odświeżyliśmy naszą markę. Z dumą patrzymy na nowe logo PZU, które symbolizuje głęboką transformację biznesową i kulturową w największej w tej części Europy grupie finansowej. Zmiany zaszły też wewnątrz organizacji, gdzie przykładowo zmieniliśmy stary Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy na nowy system wynagrodzeń promujący pożądane cechy pracowników PZU, takie jak zaangażowanie” – powiedział Andrzej Klesyk, prezes Zarządu PZU SA.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 2012 roku:

 • wzrost składki przypisanej brutto na skutek zwiększenia sprzedaży m.in. ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych ochronnych oraz indywidualnych inwestycyjnych w kanale bancassurance, a także obowiązkowych NNW szpitali i OC podmiotów leczniczych (segment ubezpieczeń korporacyjnych) i ubezpieczeń OC komunikacyjnych (segment ubezpieczeń masowych);
 • wyższe dochody z lokat, głównie na skutek wdrożenia nowej strategii inwestycyjnej,  wyższej wyceny obligacji skarbowych i lepszej koniunktury na rynkach kapitałowych;
 • poprawa rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (z wyłączeniem efektu konwersji);
 • wzrost poziomu rezerw technicznych w wyniku zastosowania niższych stóp technicznych jako konsekwencja  spadku rentowności obligacji skarbowych;
 • niższe tempo konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P;
 • straty w produktach związanych z gwarancjami kontraktowymi m.in. wskutek przyrostu rezerw szkodowych w związku z serią upadłości firm z branży budowlanej;
 • realizacja strategii Grupy PZU w zakresie optymalizacji procesów i centralizacji funkcji, w tym unifikacji PZU i PZU Życie, których konsekwencją są kolejne etapy restrukturyzacji zatrudnienia;
 • realizacja działań projektowych mających na celu zmianę wizerunku Grupy PZU (odświeżenie marki) oraz wprowadzenie nowego systemu polisowego dla ubezpieczeń majątkowych (planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w nowym systemie pod koniec 2013 roku).

Omówienie wyników finansowych 

Składki

Składki przypisane brutto za 2012 rok wyniosły 16.243,1 mln zł (15.279,3 mln zł w 2011 roku). Wzrost o 963,9 mln zł (+6,3%) w porównaniu do ubiegłego roku wynikał ze zwiększenia sprzedaży, w szczególności w ubezpieczeniach na życie (+10,4%). Główne linie produktowe, które odnotowały wzrosty w 2012 roku to:

 • ubezpieczenia indywidualne, ze składką jednorazową (+492,6 mln zł);
 • ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane ze składką regularną (+223,8 mln zł) głównie dzięki rozwojowi klasycznych ubezpieczeń grupowych ochronnych (typ P) oraz większej sprzedaży ubezpieczeń dodatkowych i podwyższaniu sumy ubezpieczenia w produktach indywidualnie kontynuowanych;
 • ubezpieczenia NNW i OC pozostałe (+198,5 mln zł) – w szczególności obowiązkowe NNW szpitali i OC podmiotów leczniczych w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych;
 • ubezpieczenia OC komunikacyjne (+70,0 mln zł), w tym w segmencie ubezpieczeń masowych
  (+80,7 mln zł).

Jednocześnie odnotowano spadek składki AC (-143,1 mln zł), z jednej strony na skutek niższego poziomu rejestracji nowych pojazdów, z drugiej natomiast na skutek prowadzenia restrykcyjnej polityki szacowania ryzyka w segmencie klienta korporacyjnego, gdzie składka AC spadła o 100,1 mln zł.

Odszkodowania

Wzrost odszkodowań i świadczeń netto (1.997,6 mln zł, czyli o 19,5%) w przeważającej mierze wynika ze zmniejszenia stóp technicznych zarówno w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (PZU), jak i w ubezpieczeniach na życie (PZU Życie). Zmiana stopy technicznej została dokonana wskutek obniżenia długoterminowych prognoz rentowności obligacji skarbowych.

Na skutek powyższych zmian miał miejsce jednorazowy efekt w postaci podwyższenia rezerw:

 • matematycznych w segmencie ub. grupowych i kontynuowanych o 798,6 mln zł, w tym
  w wyniku dostosowania stopy technicznej w sprawozdaniu skonsolidowanym wg. MSSF do stosowanej w sprawozdaniu jednostkowym wg. PSR – 390,1 mln zł;
 • na skapitalizowaną wartość rent na udziale własnym w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych i masowych – łącznie o 234,2 mln zł.

Ponadto, na wzrost odszkodowań i świadczeń miał wpływ:

 • wzrost rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający (znacznie lepsze wyniki z działalności inwestycyjnej) – 810,4 mln zł;
 • w ubezpieczeniach grupowych typ P mniejsze tempo konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne; efekt konwersji (wg. MSSF, z wyłączeniem efektu zmiany stóp technicznych) w 2012 roku przełożył się na uwolnienie 207,0 mln zł rezerw, o 199,1 mln zł mniej niż w trakcie 2011 roku;
 • w ubezpieczeniach finansowych w gwarancjach kontraktowych wypłaty oraz wzrost rezerw
  w związku z serią upadłości w branży budowlanej (zwiększenie rezerw brutto dla gwarancji kontraktowych o 117,0 mln zł, w tym na udziale własnym o 46,1 mln zł).

Z kolei na spadek poziomu odszkodowań i świadczeń wpłynęło:

 • w ubezpieczeniach komunikacyjnych zmniejszenie częstości szkód w następstwie korzystniejszych warunków drogowych i mniejszego natężenia ruchu (m.in. wzrost cen paliw);
 • w ubezpieczeniach majątkowych niska skala pojedynczych szkód o znacznej skali wypłat;

Należy podkreślić spadek kosztów likwidacji szkód o 34,1 mln zł (-4,9%). Jest to efekt prowadzenia programu optymalizacji procesów likwidacji szkód i świadczeń, opartego w szczególności na wystandaryzowanej obsłudze zgłoszeń w jednym z 9 centr likwidacji szkód oraz umiejętności dostosowania kosztów pracowniczych do obsługiwanych wolumenów (niższa częstość szkód zanotowana dla ubezpieczeń komunikacyjnych).

Koszty akwizycji i administracyjne

Koszty akwizycji w 2012 roku nieznacznie wzrosły (o 38,4 mln zł czyli +2,0%) w stosunku do poziomu
z 2011 roku. Wzrost ten wynikał głównie ze zmian w obszarze sprzedaży w segmencie ubezpieczeń na życie związanych ze:

 • wzrostem prowizji wypłacanych z tytułu ubezpieczeń grupowych ochronnych na skutek zwiększenia portfela, wysokiej sprzedaży nowych polis w trakcie 2012 roku oraz rosnącego udziału składki pozyskanej przez kanał brokerski;
 • dynamicznym rozwojem sprzedaży produktów inwestycyjnych przez kanał bankowy,
  w szczególności produktu typu unit-linked charakteryzującego się wysokimi kosztami akwizycji.

Jednocześnie, w ramach segmentu ubezpieczeń emerytalnych, w wyniku zmian regulacyjnych i zakazu akwizycji OFE, koszty te spadły o 61,3 mln zł, tj. o 75,2%.

Wzrost kosztów administracyjnych w 2012 o 56,4 mln zł (+4,1%) był w głównej mierze następstwem działań projektowych mających na celu zmianę wizerunku Grupy PZU oraz rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem nowego systemu polisowego dla ubezpieczeń majątkowych. Ponadto, należy podkreślić konsekwentną realizację strategii PZU w zakresie poprawy efektywności w obszarze likwidacji szkód, centralizacji obsługi bieżącej polis i gospodarki własnej (tzw. księgowości pozaubezpieczeniowej) oraz stworzenia nowych standardów obsługi klienta (utworzenie unijnego Pionu Sieci Grupy). W wyniku powyższych działań Grupa PZU mogła sfinalizować kolejny etap restrukturyzacji zatrudnienia oraz rozpocząć następny etap pod koniec 2012 roku. Łącznie koszty pracownicze spadły o 2,3% do poziomu 1.511,8 mln zł, co jest konsekwencją spadku poziomu zatrudnienia. W samym PZU i PZU Życie liczba etatów zmniejszyła się o 4,1% w porównaniu do poziomu z końca 2011 roku.

Ponadto, w ramach programu optymalizacji kosztów stałych obniżono m.in. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, dzięki zrewidowaniu warunków części umów najmu i obsługi, oraz połączeń telefonicznych na skutek wdrożenia telefonii cyfrowej (IP).

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa w 2012 roku charakteryzowała się:

 • w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 23,1 mln zł ze względu na  poprawę rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych (efekt realizowanej od kilku lat polityki underwritingowej oraz ogólnie zaobserwowanej na rynku tendencji niższej częstości szkód), w części skompensowanej przez pogorszenie wyników w ubezpieczeniach finansowych w związku z serią upadłości w branży budowlanej;
 • w segmencie ubezpieczeń masowych zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 226,2 mln zł – zadecydowała o tym poprawa rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych (niższa częstość szkód) oraz w ubezpieczeniach majątkowych (spadek szkodowości w wyniku braku dużych szkód), mimo jednorazowego efektu obniżenia stopy technicznej;
 • w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych utrzymała się wysoka rentowność, pomimo spadku wyniku o 406,7 mln zł na skutek jednorazowego efektu obniżenia stóp technicznych oraz niższego efektu konwersji umów długoterminowych na kontrakty odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P;
 • w segmencie ubezpieczeń indywidualnych nastąpiło zmniejszenie wyniku operacyjnego o 55,6 mln zł, przy równoczesnym istotnym wzroście sprzedaży (wzrost składki przypisanej o 517,3 mln zł, tj. o 90,3%), w szczególności w kanale bancassurance.

Działalność lokacyjna

Dochody z działalności lokacyjnej Grupy PZU w 2012 roku wzrosły o 2.110,9 mln zł, tj. o 132,4%
w porównaniu do roku poprzedniego. W 2012 roku wprowadzono nową strategię inwestycyjną, której efektem było zwiększenie rentowności przy jednoczesnym obniżeniu zmienności wyników z działalności inwestycyjnej.

Wzrost wyników z działalności lokacyjnej Grupy PZU jak i segmentu „inwestycje” spowodowany był m.in. wzrostem cen obligacji oraz instrumentów kapitałowych na rynkach.

Wzrost dochodów z działalności lokacyjnej na instrumentach kapitałowych o 1.398,6 mln zł wynikał z lepszej niż w roku poprzednim koniunktury na rynkach finansowych. Do wzrostu wyników osiągniętych na instrumentach dłużnych o 765,6 mln zł przyczynił się spadek rynkowych stóp procentowych w 2012 roku.

Na instrumentach pochodnych, nabywanych głównie w celu odpowiedniego zarządzania ryzykiem, zanotowano wzrost o 40,0 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku.

Działalność lokacyjna Grupy PZU prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawowymi przy zachowaniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa, płynności i rentowności. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowiły ponad 65% portfela lokat zarówno na koniec 2012 roku jak 2011 roku. Wzrost udziału oraz wartości instrumentów kapitałowych wynikał m.in. z dobrej koniunktury na rynkach finansowych.

Wzrost udziału oraz wartości pozostałych dłużnych papierów wartościowych oraz spadek dłużnych papierów wartościowych rządowych wynikał m.in. z dostosowania ich wielkości do nowej strategii lokacyjnej Grupy PZU zakładającej większą dywersyfikację portfela lokat. Zaangażowanie w dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP wynosiło odpowiednio na koniec 2012 i 2011 roku: 2,5% i 1,4% stanu lokat. Z kolei, zaangażowanie w korporacje i jednostki samorządu terytorialnego wzrosło z poziomu 1,0% do 4,8%.

Wyniki i istotne wskaźniki działalności

Zysk netto w 2012 roku wyniósł 3.253,8 mln zł i był wyższy o 910,0 mln zł, tj. o 38,8% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał z wysokiej rentowności działalności ubezpieczeniowej i bardzo dobrych dochodów z działalności inwestycyjnej. Z kolei negatywnie na zysk netto wpłynęło podwyższenie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wynikające ze zmiany stóp technicznych – łącznie wpływ na wynik brutto -1.032,8 mln zł.

Wskaźnik rentowności kapitałów (ROE) wyniósł w 2012 r. 24% i był wyższy niż w roku ubiegłym o 5,7 pp. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wzrósł o 1,4 pp i osiągnął poziom 6%. Rentowność sprzedaży wzrosła o 4,7 pp, osiągając poziom 20%.

Rating

PZU i PZU Życie podlegają regularnej ocenie przez agencje ratingowe. Rating nadany PZU i PZU Życie jest oceną wynikającą z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej. Rating zawiera również perspektywę ratingową (ang. outlook), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółki w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.

Na koniec 2012 roku obie spółki posiadały długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej, nadany przez agencję Standard & Poor’s Ratings Services w dniu 16 lipca 2009 roku, na poziomie A ze stabilną perspektywą ratingową. W dniu 23 lipca 2012 roku agencja Standard & Poor’s Ratings Services podtrzymała powyższy rating. Jest to jeden z najwyższych ratingów nadawanych spółkom polskim.

 

Lp. Wyszczególnienie
(w tys. zł)

Okres 12 m-cy

Okres 9 m-cy

4 kwartał netto

zakończony w dniu

zakończony w dniu

 

31.12.2012

31.12.2011

30.09.2012

30.09.2011

01.10.2012-31.12.2012

01.10.2011-31.12.2011

1. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

16 243 131

15 279 262

12 158 994

11 425 796

4 084 137

3 853 466

2. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu

(12 218 731)

(10 221 122)

(8 428 025)

(7 624 189)

(3 790 706)

(2 596 933)

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
3. Dochód z działalności lokacyjnej w tym:

3 704 729

1 593 826

2 569 395

1 040 071

1 135 334

553 755

3a.

Przychody netto z inwestycji

2 047 054

1 970 254

1 653 515

1 475 004

393 539

495 250

3b.

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

521 268

(187 247)

367 091

(80 292)

154 177

(106 955)

3c.

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej

1 136 407

(189 181)

548 789

(354 641)

587 618

165 460

4. Zysk netto

3 253 826

2 343 947

2 840 258

1 857 015

413 568

486 932

5. Kapitały własne

14 269 269

12 869 505

13 800 615

12 419 330

14 269 269

12 869 505

6. Aktywa finansowe wraz nieruchomościami inwestycyjnymi

50 987 480

47 309 581

49 705 862

48 894 907

50 987 480

47 309 581

7. Aktywa razem

55 909 560

52 129 282

56 800 666

54 234 820

55 909 560

52 129 282

Źródło: PZU


Tagi: , ,

Nowa wizja rozwoju w strategii PZU Grupa PZU przedstawiła strategię na lata 2012-2014 nazwaną PZU 2.0. Nowy PZU to firma mocno zorientowana na klienta, efektywna operacyjnie, znana ze s...
PZU przygotował ofertę ubezpieczenia dla klientów ... 23 marca br. do oferty sieci Orange wchodzi nowy tablet Apple iPad. To duże wydarzenie na rynku telekomunikacyjnym, które wpisuje się w trend coraz ba...
PZU nagrodzona za wsparcie Fundacji ABCXXl Fundacja PZU została uhonorowana Statuetką „Cała Polska czyta dzieciom” za wsparcie działań Fundacji “ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” w 2011 r. W...
PZU dostosowuje system wynagradzania do standardów... 3 kwietnia br. zarządy PZU SA i PZU Życie SA podjęły decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w obu spółkach. Ruch ten ma wymiar wyłączni...
PZU wprowadza na rynek innowacyjne Grupowe Ubezpie... PZU wprowadza innowacyjny produkt na polskim rynku ubezpieczeń: Grupowe Ubezpieczenie Lekowe. Ubezpieczenie oferowane jest na rynku ogólnopolskim w fo...