Ubezpieczenia

Podwyżka składki wpłacanej przez ubezpieczycieli na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwaracyjny

poleć drukuj
Firmy ubezpieczeniowe zgodziły się na podwyżkę o 0,3 proc. składki na Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Ministra Finansów. W odpowiednim rozporządzeniu – po zasięgnięciu opinii KNF – ustala on procent składki wpłacanej przez towarzystwa na UFG*.

Na czwartkowym zgromadzeniu, członkowie Funduszu podjęli decyzję o rekomendowaniu Ministrowi Finansów, podwyższenia składki na UFG z obecnych 1 do 1,3 proc. składek zbieranych przez towarzystwa ze sprzedaży OC komunikacyjnego oraz OC rolników (w ujęciu brutto)**. O podwyżkę wnioskował zarząd i rada Funduszu.

Na uzasadnienie podwyżki składa się kilka czynników –mówi  Elżbieta Wanat-Połeć, prezes zarządu UFG. –Najważniejsze z nich to: wzrost liczby szkód i wzrost wartości odszkodowań wypłacanych przez Fundusz, następnie rozwój, zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości dostępu do ogólnopolskiej bazy danych polis komunikacyjnych, a także zmiana zasad rachunkowości UFG – wyjaśnia.

Rosnące odszkodowania

Podstawowym zadaniem Funduszu jest wypłacanie odszkodowań ofiarom wypadku, gdy sprawca nie miał polisy OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia i jest nieznany. Głównym źródłem finansowania tych świadczeń są składki firm ubezpieczeniowych. W ciągu ostatnich trzech lat wartość odszkodowań wypłacanych przez UFG wzrosła o 20 procent do ponad 70 mln złotych (szacowana wysokość odszkodowań w 2012 roku). Rośnie też liczba szkód likwidowanych przez Fundusz: z 4,6 tysiąca w 2008 roku do 6,5 tysiąca spraw w 2012 roku.

Największy wpływ na powyższą dynamikę ma wprowadzenie do polskiego prawa zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej (w 2008 roku w Kodeksie cywilnym dodano art. 446 par.4). Zmiana ta spowodowała rozszerzenie katalogu świadczeń należnych najbliższym członkom rodziny zmarłego i zasądzanie przez sądy coraz wyższych świadczeń z tytułu zadośćuczynień. W wyniku -wartość średniej szkody osobowej wypłacanej przez UFG wzrosła do około 15 tys. złotych, przy szkodzie rzeczowej około 4 tys. złotych. Natomiast średnia szkoda z komunikacyjnego OC wypłacana przez rynek jest o połowę niższa.

Rozwój bazy danych polis komunikacyjnych

W marcu 2010 roku UFG uruchomił, dla celów biznesowych, ogólnopolską bazę danych polis komunikacyjnych. Ubezpieczyciele, posiadający ponad 99 procent rynku tych polis, aktywnie wykorzystują ją w swoich procesach biznesowych, m.in. do weryfikacji zniżek przysługujących klientom za bezwypadkową jazdę. Baza ta wymaga dalszych inwestycji: zapewnienia bezpieczeństwa danych, wdrożenia nowych usług (w zakresie oceny ryzyka przy zawieraniu umów, taryfikacji i likwidacji szkód), opracowania narzędzi do wykrywania nieubezpieczonych pojazdów i walki z przestępczością ubezpieczeniową.

Zmiana zasad rachunkowości UFG

Od początku 2013 roku planowane jest wejście w życie nowych regulacji w zakresie rachunkowości dla Funduszu. Dotychczas UFG prowadził rachunkowość – w sposób odmienny niż ubezpieczyciele – na podstawie przepisów ogólnych, takich jakie stosują fundacje i stowarzyszenia. Główna zasada polegała na prowadzeniu ksiąg rachunkowych w oparciu o metodę kasową, która nie uwzględniała wszystkich przyszłych zobowiązań Funduszu z tytułu odszkodowań (np. renty). Nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej, która weszła w życie w lutym 2012, zobowiązała do zmiany tych przepisów***.

Od 1 stycznia Fundusz ma prowadzić swoje księgi rachunkowe – podobnie jak firmy ubezpieczeniowe – zgodnie z metodą memoriałową. Najważniejszą zmianą w bilansie UFG będzie to, że po stronie pasywów pojawi się w nim wartość wszystkich potencjalnych zobowiązań Funduszu (np. rezerwy na: szkody rentowe, szkody zaistniałe lecz nie zgłoszone, szkody zgłoszone a nie wypłacone oraz wypłacone w niepełnej wysokości). W okresie najbliższych czterech lat wysokość dodatkowych środków potrzebnych na pokrycie tych zobowiązań szacowana jest na ponad 260 mln złotych. W efekcie bowiem – w wyniku wprowadzonych zapisów księgowych – wartość funduszy własnych UFG stanie się ujemna. Będzie to wymagać odbudowania funduszu statutowego, umożliwiającego pełne pokrycie powstałej w ten sposób straty.

Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: ” Priorytetem dla KNF jest jak najszybsze przywrócenie prawidłowych stosunków finansowych, zapewniających terminową, pełną i niezakłóconą realizację zobowiązań Funduszu. W naszej opinii zwiększenie o 0,3 procent składki wnoszonej przez członków UFG jest niezbędne dla przywrócenia równowagi finansowej Funduszu, co w konsekwencji zwiększy również stabilność rynku ubezpieczeń.”

* wysokość składki na UFG określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG. Na tej podstawie obecnie składka ta wynosi 1 proc. składki brutto zebranej przez firmy ubezpieczeniowe z obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych i rolników;

** w czwartkowym Zgromadzeniu udział wzięli przedstawiciele 23 firm ubezpieczeniowych oferujących polisy komunikacyjne OC. Członkami UFG jest 28 towarzystw;

*** zgodnie z treścią art. 119 ust. 4 znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, Minister Finansów został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia, a po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, szczególnych zasad rachunkowości Funduszu (w tym zakresu informacji wykazywanych w informacji dodatkowej oraz szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań).

Źródło: Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny


Tagi: , ,

Zapytanie Poprzez Portal pomoże ustalić ubezpieczy... Prawie 20 tysięcy indywidualnych kierowców sprawdziło w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w której firmie polisę OC ma sprawca wy...
Za wypadek spowodowany przez nieubezpieczonego kie... Wypłatą odszkodowań dla ofiar wypadków spowodowanych przez niezidentyfikowanych lub nie posiadających komunikacyjnej polisy OC sprawców zajmuje się Ub...
Większe składki na rzecz Ubezpieczeniowego Fundusz... Firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy komunikacyjne OC zgodziły się wczoraj – choć po gorącej dyskusji - na podwyżkę składki na Ubezpieczeniowy Fundu...
Kupujący polisy komunikacyjne nie zawsze podają pr... W ciągu roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny planuje udostępnić firmom ubezpieczeniowym - w trybie on-line - narzędzie do weryfikacji zniżek za b...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kon... Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kolejną kontrolę komunikacyjnych polis OC. Obejmie ona około siedem tysięcy posiadaczy pojazdów mechan...