Ubezpieczenia

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach OC komunikacyjnych

poleć drukuj
  • 11 lutego 2012 w życie wchodzi nowa ustawa, która reguluje przepisy dotyczące ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych. Zmiany mają dotyczyć m.in. kar za brak OC, podwójnego ubezpieczenia OC, wypowiedzeń umowy.

 

W sierpniu 2011r. została wprowadzona przez Sejm nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z pewnymi wyjątkami, które już obowiązują, nowe przepisy prawne wejdą w życie z dniem 11.02.2012 r.

 

Zmiany, które już obowiązują dotyczą zaostrzenia kar za brak obowiązkowego  ubezpieczenia OC. Nowe przepisy wprowadziły następujące wysokości kar za brak aktualnej polisy OC:

  • 3 tys. zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwa powyżej 14 dni;
  • 1,5 tys. zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi od 4 do 14 dni;
  • 600 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi do 3 dni.

 

Nowelizacja ustawy ma na celu poprawę sytuacji ubezpieczonych i poszkodowanych. Przepisy rozwiązują wiele spornych kwestii wynikających z niejasnych i sprzecznych ze sobą norm prawnych oraz ich niedostosowania do realiów życia.

 

Zawarcie polisy OC.

 

Polisę OC zawierana jest na 12 miesięcy. Umowę ubezpieczenia należy wypowiedzieć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu, na jaki została zawarta. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie dopełniony polisa zostanie wznowiona automatycznie na kolejny rok.
Pamiętajmy:

 

•    Wypowiedzenie musi być zostać złożone w formie pisemnej. Można je dostarczyć  osobiście do placówki towarzystwa, w którym była zawarta umowa, lub do agenta współpracującego. Rezygnacja może zostać wysłana listem poleconym. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego.
•    Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została automatycznie wznowiona na kolejny rok, to ubezpieczyciel powinien potwierdzić ten fakt w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
Podwójne ubezpieczenie.

 

Podwójne ubezpieczenie występuje w sytuacji, gdy została zawarta umowa ubezpieczenia OC jednocześnie z dwoma towarzystwami na ten sam okres ochronny. Dochodzi do takiej sytuacji wtedy, gdy dokonamy zmiany ubezpieczyciela i nie złożymy wypowiedzenia dotychczasowej umowy. W efekcie jedną zawrzemy sami a druga zostanie wznowiona przez ubezpieczyciela.
Pamiętajmy:

 

•    Umowę ubezpieczenia OC zawartą automatycznie, możemy wypowiedzieć pisemnie na zasadach ogólnych. Jednakże za okres udzielonej ochrony będziemy zobowiązani zapłacić składkę ubezpieczycielowi.
•    Jeżeli zawrzemy dwie umowy ubezpieczenia OC u jednego ubezpieczyciela, to ma on obowiązek pobierać od nas składkę tylko z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.

 

Przeniesienie prawa własności (sprzedaż, darowizna).

 

W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny, na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC, począwszy od dnia w którym została zawarta umowa.
Pamiętajmy:

 

•    Umowa ubezpieczenia OC, nabyta wraz z pojazdem mechanicznym, rozwiązuje się z upływem okresu, na który została zawarta. W tym przypadku nie ma automatycznego zawarcia jej na kolejny okres 12 miesięcy.
•    Nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w dowolnym czasie po nabyciu pojazdu i zawsze w formie pisemnej. Umowa rozwiąże się w dniu złożenia wypowiedzenia.
•    Ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki z tytułu ubezpieczenia OC, uwzględniając zniżki lub zwyżki jakie przysługują nabywcy od dnia przeniesienia prawa własności.
•    Nabywca pojazdu mechanicznego, który nie otrzymał ważnej polisy OC od zbywcy, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC w dniu zawarcia umowy, nie później jednak niż w dniu wprowadzenia pojazdu do ruchu.
•    Zbywca ma obowiązek pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Do momentu powiadomienia ubezpieczyciela obie strony solidarnie odpowiadają za zapłatę należnej składki.

 

Wprowadzone zmiany poprawiają wzajemne relacje stron umowy ubezpieczenia, precyzując i porządkując nie tylko obowiązki, ale również prawa klienta, a także ubezpieczyciela – komentuje Katarzyna Siwiec, manager ds. ubezpieczeń w porównywarce ipolisa.pl.

 

Nowe regulacje, prócz omówionych już zmian, wprowadzają udogodnienia w zakresie informowania klientów o ich prawach i obowiązkach, porządkują wymianę informacji oraz terminy przy zwrotach składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, a także normują sytuacje, określając podmiot, który będzie miał prawo dochodzić roszczeń regresowych od kierującego pojazdem.

 

Najważniejsze zmiany ustawy:
•    Obowiązek informowania klienta. Nowe regulacje nakładają na ubezpieczyciela obowiązek przekazywania klientowi na 14 dni przed upływem 12 miesięcznego okresu ochrony, informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ochronny. Przepisy precyzyjnie regulują zakres tych informacji. Klient zostanie zapoznany nie tylko z wysokością składki do zapłacenia za kolejny okres, ale także będzie informowany o swoich prawach i obowiązkach wynikających z zawartej już umowy ubezpieczenia OC.

•    Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Klientowi przysługuje zwrot składki zapłaconej ubezpieczycielowi za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC, który powinien zostać dokonany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wypowiedzenia lub odstąpienia. Wysokość zwrotu jest uzależniona od liczby dni niewykorzystanej ochrony i przysługuje bez względu na szkody jakie zaistniały przed rozwiązaniem umowy.

•    Roszczenie regresowe. W dotychczasowych regulacjach prawnych, prawo do regresu, czyli dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu wypłaconego odszkodowania, przysługiwało tylko ubezpieczycielowi. W znowelizowanej ustawie prawo to będzie przysługiwało również Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
źródło: ipolisa.pl


Tagi: , ,

Coraz większe straty finansowe Link4 Towarzystwo ubezpieczeniowe Link4, sprzedające polisy przez internet i telefon, miało w 2009 r. 91,6 mln zł straty, blisko dwa razy więcej niż w 2008 ...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kon... Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kolejną kontrolę komunikacyjnych polis OC. Obejmie ona około siedem tysięcy posiadaczy pojazdów mechan...
Dodatkowe zniżki przy zakupie polisy w Liberty Dir... Happyday.pl to następny portal zakupów grupowych, na którym dostępne są zniżki na polisy komunikacyjne Liberty Direct. Dla osób, które zrobią zakupy n...
Zbliża się kolejna podwyżka cen za obowiązkowe ube... Obowiązkowe OC może w 2012 roku kosztować nawet o 20 procent więcej - pisze „Rzeczpospolita”. Towarzystwa tłumaczą podwyżki między innymi rosnącymi ce...
Kampania reklamowa skierowana do nieubezpieczonych... Czy Twój mąż jeździ bez OC? Jeśli tak, to w razie wypadku zostaniecie obciążeni kosztami, które mogą wynieść nawet 700 tys. zł. Porozmawiaj z mężem – ...